Home / Countries / The Netherlands

The Netherlands

Nederlandse Racquetball Associatie

Founded 1979
ERF Member since 1985nralogo

President
Erik Timmermans
Address
Westboschlaan 171
2265 GA Leidschendam
Tel: 0031 (0)6 50254882
Fax:
Mail: info@racquetball.nl
Site: www.racquetball.nl


Clubs in The Netherlands

Den Haag
Westvliet welness & racquet club (1 court)
Westvlietweg 55
2491 ED Den Haag
Tel: 070-386 44 40
sportmanager: Dhr. R. de Zeeuw
Website: www.westvliet.nl/nl/activities/racquetball
Franeker
Recreatiepark “Bloemketerp” (1 courts)
Burg. J. Dijkstraweg 3
8801 PG FranekerTel: (+31) 0517 395099
Fax: (+31) 0517 395150
sportmanager: Roy de Vries
Website: www.bloemketerp.nl
Schinnen
Schinnen Fitness Center (2 courts)
Borgerweg 10
6305 CW Schinnen
Tel: 046-4437561
Fax: 046-4437211
Manager: Jo Lewis
Soesterberg
Bureau Sport Vliegbasis Soesterberg
Postbus 160
3769 ZK Soesterberg
Contactpersoon: Bert Holwarda
Tel: 0346-336591
Capelle
SDDC, 598th Trans Group
Lylantseplein 1
2908 LH Capelle A/D IJssel
Tel: 010-4592323